KNIGA

Зошто „Емоционално секојдневие“
Критички осврт на „Емоционално секојдневие
Сликата од насловната страна
Синергија
Измени и дополненија:
Портфолио на рецензентите
Наводи и наводници
Биобиблиографија
Контакт и набавка

 

Белешката за авторот
Препорака
Посвета
Наместо предговор
Прикаската за Клошарот
Кармата и судбината
Хипотезата
Бордел
Човек, и кога ќе умре, не е на раат
Содржина
Автобиографија
Закон за здраво (емоционално) живеење
Животно недоразбирање
Среќата во себе

БИЉАНА КОПРОВА
СТАНИСЛАВ ПЕТКОВСКИ - САШО

Биљана Копрова

Националност: Македонка
Година на раѓање: 1954
Место на раѓање: Скопје, Република Македонија
Професија: Психолог, Специјалист по Медицинска психологија
Вработена во: Советувалиште за хумана соработка
Професионален профил:
Индивидуален психотерапевт. Групен тренер и едукатор во областа на Гешталт терапијата. Тренер и едукатор за заштита на менталното здравје. Истражувач во областа на менталното здравје.
Едукација:
Факултет за психологија, Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје. Специјализација за Клиничка психологија на Факултетот за медицина и Факултетот за психологија - Универзитет во Белград.

Специјализација и Тренинг:

 1. Едукација за Гешталт терапија - Гешталт центар Белград
 2. Тренинг од Психоаналитичка групна терапија
 3. Тренинг од Трансакциона анализа терапија
 4. Тренинг од Семејно советување
 5. Тренинг од Психодрама

Сегашни задолженија:
Психолог, Гешталт едукатор, Тренер и Супервизор во Македонскиот центар за Гешталт терапија.

Членство:

 1. Основач на Македонската Асоцијација за Гешталт терапија
 2. Основач на Националната Асоцијација за Гешталт терапија ,, Контакт,,
 3. Член на Асоцијацијата на психолози на Македонија
 4. Член на Психотераписката Асоцијација на Македонија ( до 1991)
 5. Член на Асоцијацијата за Психодрама на Македонија
 6. Член на МАТА ( Македонска Асоцијација за Транасакциона Анализа)
 7. Член на EAGT (Европска Асоцијација за Гешталт терапија)
 8. Редовен и активен учесник на Европските конгреси за Гешталт терапија, Италија - 1998, Стокхолм - 2001, Прага - 2004 и Атина - 2007
 9. Учесник на workshop со Др. Jozef Zinker /master classes/, England - 2005; workshop со Ph.D. Gars Jontef /master classes/, England - 2006

Скорашни активности:

 1. Гешталт тренер, едукатор, советник, супервизор
 2. Индивидуален член на EAGT
 3. Член на Проширениот одбор на EAGT
 4. Член на комисијата на ниво на Парламент на Република Македонија (сочинета од 2 регуларни членови) со задача да го изработат предлогот за идното Административно тело за психологијата како професија во Р.М
 5. Основач на Националната Асоцијација за Гешталт терапија ,,Контакт,, - Скопје

Биографија на г -ѓа Билјана Копрова

Во текот на периодот од 1985 - 1991, Копрова беше вклучена во едукација и тренинг групи во полето на Гешталт терапијата водени од Нада и Младен Костиќ
(клинички психолози од Белград) и се здобива со сертификат за Гешталт терапевт. Таа исто така има посетувано едукативни групи од полето на Трансакционата анализа, Семејно советување и Психодрама.
Копрова во тек на 15 г. беше вработена како клинички психолог во Психијатриската болница ,,Скопје,, - Скопје каде работеше групна терапија со алкохоличари, зависници од дрога, психотични и психоневротични пациенти. Таа работеше на психодијагностика, советување, терапија на поддршка и индивидуална и групна психотерапија. Копрова е основач на Македонската Асоцијација за Гешталт терапија во 1992. Таа е член на Македонската Асоцијација за Гешталт терапија, Асоцијацијата на психолози на Македонија, Асоцијацијата за Психодрама на Македонија, Македонската Асоцијација за Трансакциона анализа (МАТА) и Европската Асоцијација за Гешталт терапија (ЕАГТ). Основач е на Националната Асоцијација за Гешталт терапија и поседува европски сертификат за психотерапија.
Таа организира и изведува Гешталт тренинг од 1992г. Членовите на Гешталт групите која што таа ги води се студенти и млади професионалци од психологија, педагогија, социјална работа и медицина (психијатрија).
Копрова беше иницијатор и организатор за превод на македонски јазик на базичната литература во областа на Гешталт терапијата.

 

Петковски Станислав - Сашо

Датум на раѓање: 29.01.1956

Образование: Специјалист по медицинска (клиничка) психологија

Институција

Од година

До

Диплома

Медицински Факултет - Белград

1986 г

1989 г.

Специјалист по медицинска (клиничка) психологија

Филозофски Факултет - Институт за Психологија Скопје

1974 г.

1979 г.

Дипломиран психолог

Познавање на јазици: Англиски и Француски (средно ниво)

Членство во професионални Здруженија:
-Член на Европска Асоцијација за Трансакциона Анализа од 1996 (EATA)
-Претседател на Здружението за унапредување на хумани релации NLP од 2002 г.
-Член на Управниот одбор на Здружението на СОС Детско село, како дел од светското Здружение SOS-Kinderdorf/Austria од 2003 г.
-Член и еден од основачите на Здружението за Трансакциона Анализа на Македонија - МАТА од 1994 до денес.
-Член и еден од основачите на Здружението за Системска Семејна Терапија на Македонија од 1996
- Соработник на Гешталт Франкфурт Институт во соработка со Gissela Steineke од 1995 г.

Моментална позиција: Основач и еден од сопствениците на Советувалиште МОДУС-Центар, Скопје.

Квалификации/моментално занимање:

 1. Трансакционен Аналитичар со договор (oд 1997) вo EATA нивo 4
 2. Системски Семеен Терапевт од 1994 g.
 3. Основач и сопственик на Modus-Центар Скопје
 4. Водител на семинари од Системска Семејна Терапија и Трансакциона Анализа
 5. Консултант , психотерапевт
 6. Консултант за кадри од СОС- Детско село -Македонија во Скопје

Професионално искуство

 1. Прво вработување во Завод за рехабилитација на слух, говор и глас -Скопје како психолог, 1979-1990 г.
 2. Во Завод за Рехабилитација на говор, слух и глас -Скопје,1990-1991 В.Д. Директор
 3. Во ООЗТ Клиники, Државна болница, оддел за Детска и Младинска психијатрија, специјалист по медицинска психологија 1991-1992 g.
 4. Основач и сопственик на психодијагностички Центар "Ekert" 1992-1995 г.
 5. Еден од три основачи на Центар за хумани Релации - Скопје, 1995 - 2002.
 6. Прв претседател и еден од основачите на НВО МАТА за Трансакциона анализа 1994-1998 г.

Други активности:

 1. Организатор на веќе 12 години на едукативни семинари од Трансакциона Анализа, Системска Семејна Терапија и развојна психологија од 1992 g.
 2. Автор и координатор на проектот "Тико национално возило" 1995 г. во соработка со HERTZ - Македонија .
 3. Автор и кординатор на проектот "Нов Родител" од 1997 г. спонзориран од Македонски Центар за Меѓународна Соработка MCMS.
 4. Кординатор и обучувач на проектот "Летна школа за дијалог" од 1998 г. за соработка на Здруженијата на студентите на Македонија и политичките подмладоци на партиите во Македонија спонзориран од MCMS и Советот на Европа.
 5. Предавач на семинари организирани од Здружението на Еколози на Македонија во соработка со ДЕЦЕП 1998 г.
 6. Автор и координатор на проектот "Музички приказни" oд 2000 г. спонзориран од MCMS
 7. Автор и кординатор на проектот "Екологија на умот" oд 2001 дo 2002 г. спонзориран од Министерство за Екологија на Македонија.
 8. Коавтор и кокоординатор на проектот "Едукативна програма" oд 2000 г. спонзориран од MCMS, наменет за обука на персоналот на Домовите за згрижување на деца и младинци.
 9. Предавач на неколку семинари во организација на Институт за Трајни Заедници, во врска со човекови ресурси, партнерство на НВО сектор, бизнис секторот и Локалната самоуправа -Скопје 1998-2000 г.
 10. Соработник на проектот БАТ (British American Tobaco) во соработка со маркетинг куќа HOFMAN-Budapest. 2000г
 11. Автор и координатор на проектот ИСТРАЖУВАЊЕ НА СТРЕСОТ во соработка со ФОРУМ, изработка на стресогена скала за Македонци, 2000 г.
 12. Предавач и олеснувач на семинар организиран од НВО Здружение на жените од Охрид "БИСЕРА", спонзориран од Институтот за Трајни Заедници , во 2001 г.
 13. Предавач на семинарите во проектот за подршка на институционалниот развој на НВО во Македонија за Велес, Прилеп, Штип и Кичево во организација на Центарот за подршка на НВО Центрите од Велес, спонзориран од ФИОМ , во 2002г.
 14. Обучувач на семинари во организација на НВО Балкан од Битола, спонзориран од ИТЗ 2002 г.
 15. Обучувач на семинар за НВО-а од Штип " Толеранција право на различност, меѓусебно уважување и почитување, нво "Женска Акција" и НВО "Перспектива" Здружение на жените Албанки, спонзорирано од FRIEDRICH NAUMANN FONDATION
 16. Соработник и презентер на "Денови на доживотно учење во Македонија" во организација на Институт за Меѓународна соработка на Германскиот Сојуз на Народни Универзитети, - Проект Биро Скопје. 2002 г.
 17. Консултант соработник за кадри на "СОС Детско село - Македонија" Скопје од 1999 г.
 18. Член на Управен одбор на "СОС- Детско село - Скопје"
 19. Коавтор и соработник на проектот "Унапредување на деловните капацитети на младите во руралните средини - Кичево"; спонзориран од ИТЗ - 2003-2004 г.
 20. Автор и координатор на проектот "Граѓански договор" ; спонзориран од ФИОМ , 2003 г.
 21. Соработник и консултант за кадри на неколку маркетинг Агенции и фирми во Скопје, од 1999 г. до денес.
 22. Обучувач во 12 Центри за подршка НВО во Македонија организиран од ФИОМ за Комуникација, Презентација и Градење на тимот, од 2002 до денес.
 23. Обучувач во комуникациски вештини и селекција на кадри на неколку организации и фирми - МОБИМАК, ТЕЛЕКОМ, ПУБЛИЦИСТ, МПМ, РЕЦ-Орг, ЛГРП- Орг, ЗЕЛС- Орг. од 2003 до 2005.
 24. Обучувач во пилот проектот на ОБСЕ - Конфликт превенција семинари за средното училиште Нико Нестор, 2005
 25. Учесник на Светската конференција за Трансакциона анализа - Истанбул 2006.
 26. Учесник на Светска конференција за Трансакциона анализа - Сан Франциско 2007.

ДРУГИ АКТИВНОСТИ

 1. Автор на книгата КОГА МЕЧКАТА Е СВИЊА , книга за психолошка анализа на погрдните зборови кои се најчести во употреба во Македонија, и нивната поврзаност со соодветна структура на личноста.
 2. Автор на преку 100 текстови во неделни и дневни весници како: Македонско Сонце, Национал, Фокус, Форум, дневни во Вечер и др.
 3. Аматерски сликар и добитник на неколку награди на ниво на Македонија и илустратор на две книги.